صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
Interests Section of the Islamic Republic of Iran
شماره فرم حجم پرونده شرح فرم
Form   File Size Description
۰۰۱

001
۱۲۶۰۰۰

126K
پرسش نامه عمومی جهت کلیه تقاضاهای کنسولی

Passport renewal / issuance of separate passport with instructions and general application
001Help   راهنمای فرم 001

General Application Instruction

002   راهنمای تجدید گذرنامه

Passport renewal instructions

۳۰۱

301
۱۵۳۰۰۰

153K

مهر خروج مشمولين

Temporary military drafts exemption request

۵۰۰

500
۱۱۱۰۰۰

111K

برگ عبور

Travel document

۶۰۰

600

۴۹۰۰۰

49K
هزينه امور کنسولی

List of consular service fees
700   گذرنامه مخدوشه

Damaged Passport

۷۲۰

720
۴۸۰۰۰

48K

المثنی گذرنامه(مفقوده)

Duplicate of lost passport

۷۲۴

724
۱۶۵۰۰۰

165K

پرسشنامه برای دارندگان خروج غير مجاز

Required form for unauthorized exit from Iran

999   تغییر آدرس

Change of Address

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved