صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
Interests Section of the Islamic Republic of Iran
شماره فرم حجم پرونده شرح فرم
Form   File Size Description
50   فرم راهنمای  دانشجوئی

Student FormExam
۳۴۲۰۰۰

342K

اطلاعيه امتحانات داوطلبان آزاد خارج از کشور

Information regarding Iranian pre-college examination

۱۱۱

111
۷۷۸۰۰۰

778K

صدور مجوز جهت تمدید ویزا ج - 1
 
J-1 Visa Services

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved