صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
شماره فرم حجم پرونده شرح فرم
Form   File Size Description
۱۰۱

101
۱۲۱۰۰۰

121K

درخواست رواديد

Visa Applications

۱۰۲

102

۵۴۰۰۰

113K

درخواست رواديد (افراد زير ۱۸ سال)

Visa application for individuals under 18 years of age

۱۰۳

103

۱۲۱۰۰۰

86K
راهنمای صدور ويزا (برای دارندگان مجوز ويزا)

Required for approved application
۱۰۴

104
۱۵۳۰۰۰

121K

Entry visa requirements for reporters and media representatives601


49
KVisa Fee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved