خدمات تأیید مدارک درمانی و پزشکی این نمایندگی به دو بخش تقسیم می گردد:

الف – تأیید انواع مدارک درمانی: (اعم از نامه پزشک، جواب آزمایشات پزشکی، گواهی واکسیناسیون)

جهت بررسی و تأیید این نوع درخواست، تکمیل و ارسال مدارک زیر الزامی است:

 

ب – تأیید هزینه‌های درمانی و گزارش‌های درمانی

جهت بررسی و تأیید این نوع درخواست، تکمیل و ارسال مدارک زیر الزامی است:

 

توجه:

طبق مقررات، این نمایندگی از رسیدگی و تأیید مدارک ذیل معذور می باشد:

  1. مدارک و پرسشنامه هایی که ناقص، ناخوانا، و یا فاقد امضاء رسمی باشند.
  2. صورتحساب‌های غیر درمانی و یا مدارکی که محل صدور آنها خارج از حوزه اختیارات این نمایندگی باشند.