تعویض یا المثنی کارت معافیت یا پایان خدمت

 ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند ضمن همراه داشتن گذرنامه و مدرک اقامتی خود با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک، احراز هویت و تایید فرم های مربوطه توسط نمایندگی، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل کارت معافیت یا پایان خدمت قدیمی(در صورت موجود بودن) و اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +10 پیگیری گردد. همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +10 مراتب را پیگیری نماید.

 مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم 001)
 • تکمیل فرمها ی مربوط به تعویض یا المثنی
 • اصل گذرنامه معتبر ایرانی و اقامت معتبر
 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل شناسنامه و تصویر رنگی خوانا از تمامی صفحات
 • تعداد چهار قطعه عکس (طبق راهنمای عکس)
 • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی که در سامانه میخک بارگذاری و درخواست تایید آن تا مرحله اخذ کد رهگیری از سامانه (در صورت ارتقاء نسبت به مدرک تحصیلی درج شده در کارت)
 • درصورتی که مدرک تحصیلی صادره از ایران باشد، اصل آن به همراه دیگر مدارک و در هنگام مراجعه وکیل به پلیس +۱۰ارائه گردد.
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
 • تنظیم وکالتنامه تعویض کارت نظام وظیفه در سامانه میخک و تایید آن در نمایندگی (طبق راهنمای انجام وکالتنامه)
 • تکمیل و امضاء فرم احراز هویت توسط متقاضی
 • تکمیل و امضاء فرم درخواست تعویض کارت پایان خدمت و یا معافیت توسط متقاضی

نکات مهم:

 • اصل کارت معافیت یا پایان خدمت باید با اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضی مطابقت داشته باشد.
 • درصورت غیر قابل استفاده بودن و یا مفقودی کارت، متقاضی می بایست درخواست المثنی نمایید.
 • لازم به ذکر است اعتبار کارت‌های معافیت و پایان خدمت قدیمی صرفا تا پایان سال 94 بوده است و در صورت عدم تبدیل آنها به کارت هوشمند هیچ‌گونه خدماتی در داخل و یا خارج از کشور ارائه نخواهد شد.
 • مدارک پس از تایید به متقاضی مسترد می‌گردد تا پس از ارسال به ایران بوسیله وکیل قانونی وی و از طریق داخل کشور (پلیس +۱۰) اقدام و پیگیری نمایند.